documenten, incoterms & condities

Het is van groot belang dat opdrachtgevers juiste instructies verstrekken omtrent de leveringscondities waaronder de goederen verstuurd worden. Ook is het noodzakelijk te weten welke documenten de zendingen dienen te begeleiden. Onderstaand beschrijven wij in hoofdlijnen over diverse leverings-condities (INCO-terms), exportdocumenten, en leveringsvoorwaarden.

VOORAF

Iedere zending naar een land buiten de Europese Gemeenschap dient te worden vergezeld van een originele factuur, al dan niet met een oorsprongsverklaring of Eur-1. Zonder factuur is het onmogelijk een exportdocument op te maken of goederen in te klaren.Het ontbreken van facturen brengt mogelijk aanzienlijke vertraging met zich mee nog afgezien van extra kosten.

DE OORSPRONGSVERKLARING

indien de waarde van de zending lager is dan € 5990,00 volstaat het, om op de factuur de zogenaamde oorsprongsverklaring te beschrijven.

De tekst van de oorsprongsverklaring moet letterlijk luiden:

In het Duits:

Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daβ diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EU Ursprungswaren sind.

In het Engels:

The exporter of the products covered by this document declares that, except were otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin.

Het is toegestaan in plaats van “EG” of “EU” het daadwerkelijke land van oorsprong te vermelden. De oorsprongsverklaring dient als volgt te zijn onderschreven:

 • Plaats en datum geschreven met blauwe inkt;
 • Firmastempel en naam van degene die ondertekent;
 • Handtekening geschreven met blauwe inkt.

Voor zendingen naar Zwiterland moet de verklaring in het Duits opgesteld worden, voor Noorwegen in het Engels. In het algemeen kan gesteld worden dat de landen in Oost Europa de verklaring in het Duits willen en de Scandinivische landen de verklaring in het Engels.

DE EUR-1

Zendingen met een waarde boven €5990,00 dienen vergezeld te zijn van een Eur-1 document, te verkrijgen bij uw Kamer van Koophandel. Ook hierop dient als land van oorsprong ofwel “EG” ofwel het daadwerkelijke land van oorsprong vermeld te worden. Dit document moet door de Kamer van Koophandel waarbij uw bedrijf staat ingeschreven afgestempeld worden.

INCOTERMS 2000

De incoterms 2000 zijn te verdelen in vier groepen, hieronder vindt u een samenvatting van de verschillende terms. Voor de gedetailleerde Incoterms verwijzen wij u naar het boek Incoterms 2000, verkrijgbaar bij uw Kamer van Koophandel.

GROEP E

In groep E zijn kosten en risico voor de verkoper minimaal omdat hij de goederen slechts beschikbaar hoeft te stellen op zijn eigen terrein.

EXW Ex Works…(noem de plaats waarvandaan)
 • Af fabriek
 • Transport wordt geregeld door de koper;
 • Risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de verkoper de goederen beschikbaar stelt;
 • Kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat de verkoper de goederen beschikbaar stelt.
GROEP F

Onder de F condities (incl. FCA tenzij anders overeengekomen) regelt en betaalt de verkoper het transport in het land waaruit geëxporteerd wordt.

F.O.B. Free on Board…(noem de haven van vertrek)

 • Franko aan boord;
 • Transport wordt geregeld door de koper vanaf het moment dat de goederen aan boord zijn;
 • Risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen de railing van het schip in de haven van vertrek passeren;
 • Kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen de railing van het schip in de haven van vertrek passeren;

F.A.S. Free Alongside Ship…(noem de haven van vertrek)

 • Franko langszij schip;
 • Transport wordt geregeld door de koper vanaf het moment dat de goederen in de haven van vertrek aankomen;
 • Risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen naast het schip gelost zijn;
 • Kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen naast het schip gelost zijn.

F.C.A. Free Carrier…(noem de plaats)

 • Op vrachtauto geladen af;(meestal plaats van verlading)
 • Transport wordt geregeld door de koper of door de verkoper in opdracht van de koper;
 • Risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen ter beschikking wordt gesteld aan de vervoerder op de genoemde plaats;
 • Kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen ter beschikking wordt gesteld aande vervoerder op de genoemde plaats.
GROEP C

Onder de C condities regelt en betaalt de verkoper het transport maar is hij niet verantwoordelijk voor het risico van het transport

C.F.R. Cost and Freight…(noem de haven van aankomst)

 • Kosten en vracht;
 • Transport wordt geregeld door de verkoper;
 • Risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen de reling van het schip in de aankomsthaven passeren;
 • Kosten gaan over van de verkoper op de koper in de aankomsthaven, koper betaalt inklaring e.d.

C.I.F. Cost, Insurance, Freight…(noem de haven van aankomst)

 • Kosten, verzekering en vracht;
 • Tranport en verzekering worden geregeld door de verkoper;
 • Risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen de railing van het schip in aankomsthaven passeren;
 • Kosten gaan over van de verkoper op de koper in de aankomsthaven, koper betaalt inklaring e.d.

C.P.T. Carriage Paid To…(noem de plaats van bestemming)

 • Transport betaald tot;
 • Transport wordt geregeld door de verkoper;
 • Risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen aan de vervoerder ter beschikking worden gesteld;
 • Kosten gaan over van de verkoper op de koper in de aankomsthaven, koper betaalt inklaring e.d..

C.I.P. Carriage and Insurance Paid to…(noem de plaats van bestemming)

 • Kosten en verzekering betaald tot;
 • Transport en verzekering worden betaald door de verkoper;
 • Risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen aan de vervoerder ter beschikking worden gesteld;
 • Kosten gaan over van de verkoper op de plaats bestemming, koper betaalt inklaring e.d..
GROEP D

Onder de D condities zijn kosten en risico voor de verkoper maximaal omdat hij ervoor moet zorgen dat de goederen beschikbaar beschikbaar komen op de afgesproken plaats.

D.A.F. Delivered at Frontier…(noem de grens)

 • Franko grens;
 • Transport wordt geregeld door de verkoper;
 • Risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de verkoper de goederen de grens passeren;
 • Kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat de verkoper de goederen de grens passeren.

D.E.S. Delivered Ex Ship…(noem de aankomsthaven)

 • Franko vanaf schip;
 • Transport wordt geregeld door de verkoper;
 • Risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen aan boord van het schip ter beschikking van de koper komen;
 • Kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen aan boord van het schip ter beschikking van de koper komen

D.E.Q. Deliverd Ex Quay…(noem de aankomsthaven)

 • Franko vanaf kade;
 • Transport wordt geregeld door de verkoper;
 • Risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat dat de goederen op de kade ter beschikking van de koper worden gesteld;
 • Kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat dat de goederen op de kade ter beschikking van de koper worden gesteld.

D.D.U. Deliverd Duty Unpaid…(noem de plaats van bestemming)

 • Franko, niet ingeklaard;
 • Transport wordt geregeld door de verkoper;
 • Risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op de afgesproken plaats;
 • Kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op de afgesproken plaats.

D.D.P. Delivered Duty Paid…(noem de plaats van bestemming)

 • Franko, ingeklaard;
 • Transport wordt geregeld door de verkoper;
 • Risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op de afgesproken plaats;
 • Kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op de afgesproken plaats.
AANSPRAKELIJKHEID VERVOERDER

Een vervoerder is beperkt aansprakelijk. Dat betekent dat u, de klant, in geval van schade, diefstal of kwijtraken van de zending niet zonder meer schadeloos wordt gesteld door de vervoerder. De hoogte van de vergoeding is mede afhankelijk van de condities (AVC of CMR) waaronder het vervoer plaatsvond. Afhankelijk van de gekozen leveringsvoorwaarde kunt u hiervoor een goederentransportverzekering afsluiten. Als u slechts af en toe zendingen verstuurt die verzekerd moeten worden, kunt u ook per zending een verzekering afsluiten. Wij informeren u hier graag over.

CMR Vervoersvoorwaarden met betrekking tot internationaal goederenvervoer over de weg (bij internationaal vervoer over de weg is het verplicht een cmr op te stellen.) De Vervoersovereenkomst wordt vastgelegd in een vrachtbrief, de cmr.

 • Verantwoording afzender ;
 • De afzender is verantwoordelijk voor het correct invullen van de nummers 1 t/m 15 en 19 + 21 + 22, zie CMR.

Aansprakelijkheid vervoerder
In principe is de vervoerder aansprakelijk voor verlies van en beschadiging aan de goederen welke ontstaan tussen het moment van inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van aflevering. Er zijn diverse uitzonderingen op deze hoofdregel waarvan de meest voorkomende zijn: schade als gevolg van een gebrekkige verpakking en schade voortvloeiend uit de aard van de goederen. De vervoerder is verplicht te controleren of het aantal colli overeenstemt met het aantal vermeld op de vrachtbrief, en of de verpakking op het oog deugdelijk is. Als de verpakking op het oog goed is en er ontstaat toch schade als direct gevolg van de gebrekkige verpakking dan is de afzender verantwoordelijk.

Rembours.

Indien de cmr vermeldt dat de goederen onder rembours worden verzonden en de zending is aan de geadresseerde afgeleverd zonder het remboursement te innen, is de vervoerder voor ten hoogste het remboursbedrag aansprakelijk.

Gevarengoed

Indien de afzender gevaarlijke goederen meegeeft, is hij verplicht de vervoerder in te lichten om welke gevaarlijke goederen het gaat. Laat de afzender dit na, dan is hij verantwoordelijk voor alle schade voortvloeiend uit het transport van dit gevarengoed.

Schadevergoeding

De schadevergoeding die de vervoerder moet betalen kan nooit meer zijn dan 25 frank voor elk ontbrekend kilogram bruto-gewicht. Onder frank wordt verstaan de goudfrank met een gewicht van 10/31 gram van een gehalte van 0,900.

AVC Algemene Vervoerscondities 1983

De AVC condities gelden voor nationaal goederenvervoer over de weg.

De condities voor AVC lijken erg op die van de CMR. Het grote verschil zit in de hoogte van de schadevergoeding. Voor de AVC geldt een vergoeding van € 3,40 per kilogram gewicht. Bepalend is het gewicht vermeld op de vrachtpapieren.

Dit is een heel summiere samenvatting van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg en de Algemene Vervoerscondities. Voor de exacte tekst verwijzen wij u naar het verdrag en de condities. U kunt ook bij ons een kopie opvragen. Aan de tekst op deze internetpagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.